Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/986
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DCΤιμήΓλώσσα
dc.rights.licenseΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA)el
dc.contributor.advisorΕΚΔΔΑel
dc.contributor.authorΓιάνναρου, Φώτω-
dc.contributor.authorΓκέγκας, Αθανάσιος-
dc.contributor.authorΓκόλφη, Θεοφανή-
dc.contributor.authorΓρατσία, Αντιγόνη-
dc.contributor.authorΔημητρίου, Ιωάννης-
dc.contributor.authorΘωμάς, Δημοσθένης-
dc.contributor.authorΙωαννίδου, Στυλιανή-
dc.contributor.authorΚαρτζή, Γεωργία-
dc.contributor.authorΚασάπη, Ευαγγελία-
dc.contributor.authorΚουκουλάρη, Αικατερίνη-
dc.contributor.authorΜοσκοφίδου, Δανάη-
dc.contributor.authorΣιμοπούλου, Αδαμαντία-
dc.contributor.authorΧριστοφόρου-Χριστοφορίδη, Ειρήνη-
dc.contributor.editorΚουρτέσης, Αλέξανδρος-
dc.creatorΕΚΔΔΑ. ITEKel
dc.date.accessioned2023-04-28T09:40:50Z-
dc.date.available2023-04-28T09:40:50Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/el
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/986-
dc.descriptionΗ μελέτη, συμβάλλει αποτελεσματικά και συνολικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αναφοράς ως προς τις Στρατηγικές Δράσεις στον άξονα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες ταυτοχρόνως ενισχύουν τον μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό της χώρας στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι της Μελέτης είναι: Στόχος 1: Η αποτύπωση και ανάλυση των έργων και δράσεων της ΓΓΑΔΔΤ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και ο αντίκτυπος τους στη συνολική στρατηγική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Στόχος 2: Η διερεύνηση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο των τάσεων στους τομείς της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα και ο συσχετισμός τους με τις δράσεις που υλοποιούνται στην ελληνική δημόσια διοίκηση ως προς την επίτευξη των στόχων της. Στόχος 3: Η σύνθεση και επεξήγηση των δράσεων για την ενίσχυση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον Ελληνικό Δημόσιο τομέα.el
dc.description.abstractΣυνοπτικά τα κεφάλαια της μελέτης πραγματεύονται τα εξής: Μέσα από τα κεφάλαια 1 και 2, η μελέτη επιχειρεί αρχικά να αναλύσει τα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού με βάση την επίδοση, και ειδικότερα, να εξετάσει το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού που εφαρμόζεται στην ελληνική δημόσια διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαθέσιμα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ). Στη συνέχεια, αναλύει πως οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της ΓΓΑΔΔΤ οδήγησαν στην ανάγκη προσανατολισμού σε πιο σύγχρονες μεθόδους, μέσα από την υιοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης προσανατολισμένου στη βελτίωση της απόδοσης, το οποίο αφενός θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διαδικασία καθορισμού συγκεκριμένων στόχων, αφετέρου για την εφαρμογή του λαμβάνεται υπόψη το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο κεφάλαιο 3 επιχειρείται να παρουσιαστεί η σημασία των δεξιοτήτων ως πυλώνας για την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Παρουσιάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση για στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και ποιες είναι δεξιότητες για την εργασία του μέλλοντος στον δημόσιο τομέα. Στο κεφάλαιο περιλαμβάνονται καλές πρακτικές από άλλες χώρες αναφορικά με την υιοθέτηση πλαισίου ικανοτήτων στη δημόσια διοίκηση. Τέλος παρουσιάζονται οι προβλέψεις του ν. 4765/2021 για την νέα διαδικασία επιλογής προσωπικού με βάση τις δεξιότητες και ο ν. 4940/2022 που καθιέρωσε το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Το κεφάλαιο 4 πραγματεύεται ότι οι δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα είναι αυτές που ανταποκρίνονται στις κρίσεις, παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις και δημιουργούν δημόσια αξία. Η ΓΓΑΔΔΤ, έχοντας ως στόχο τη δημιουργίας μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και βασικό ρόλο την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου και του οργανωσιακού κεφαλαίου, έχει στον πυρήνα του έργου της τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις, η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των δημοσίων υπαλλήλων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί η δημόσια διοίκηση να ανταποκρίνεται στις τωρινές και στις μελλοντικές προκλήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν διαφορετικά είδη εργαλείων, τα οποία εξετάζονται και εφαρμόζονται από την ΓΓΑΔΔΤ, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας και αναλύονται παρακάτω, ως προς τη χρήση τους στην ελληνική δημόσια διοίκηση, την βιβλιογραφία και διεθνείς καλές πρακτικές. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι δύο νόμοι που εισήγαγαν και ρύθμισαν τα θέματα στοχοθεσίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση από το 2004 έως το 2016. Γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκαν, όπως οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, η στρατηγική διοίκηση και η ΔμΣ. Επίσης, γίνεται αναλυτική απαρίθμηση των θετικών στοιχείων και των αδυναμιών τους και παρατίθενται στοιχεία που προκύπτουν από τα αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ως προς την περιορισμένη έκταση εφαρμογής τους και ως προς τα προβλήματα και τα κενά που χαρακτηρίζουν τις εν λόγω εφαρμογές και παρατίθεται απολογισμός της εφαρμογής των δύο νόμων. Περιγράφεται περιληπτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4940/2022, που θέσπισε το νέο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρετούντων στον δημόσιο τομέα υπαλλήλων. Τέλος, προτείνονται οι βάσεις για τη σταδιακή υιοθέτηση του συστήματος ΔμΣ από τις υπηρεσίες, ως βασικού μέσου βελτίωσης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων τους. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6, η εύρεση μιας αποτελεσματικής μεθόδου καθορισμού των ατομικών και οργανωσιακών στόχων και η παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους για την επίτευξη τους συνδέεται στενά με τη διαμόρφωση της κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας. Βασικοί κρίσιμοι παράγοντες που αφορούν στη διαμόρφωση στόχων αποτελούν η ασάφεια καθορισμού στόχων, η αδυναμία αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας και ανάπτυξης νοοτροπίας μέτρησης της απόδοσης, η ανάπτυξη της οργανωσιακής μάθησης στη δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία για την αξιολόγηση της απόδοσης των αποτελεσμάτων των εργαζομένων και της οργάνωσης. Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αλλά και το διεθνές περιβάλλον, εντός των οποίων η δημόσια διοίκηση καλείται να προσαρμοστεί αντιμετωπίζοντας τις σύνθετες προκλήσεις που ανακύπτουν διαρκώς, οφείλει να αξιοποιήσει νέες βασικές μεθόδους καθορισμού στόχων όπως η βιωσιμότητα της διαχείρισης της απόδοσης σε σχέση με τον καθορισμό στόχων και η χρήση ευέλικτων στόχων. Σκοπός του κεφαλαίου 7 είναι να αναδείξει τη σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρωπίνου κεφαλαίου μιας οργάνωσης, σε σχέση με την εφαρμογή της στοχοθεσίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας δημόσιας οργάνωσης. Στο κεφάλαιο 8 της μελέτης επιχειρείται η σύνδεση του νέου θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης-στοχοθεσίας με την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS). Ειδικότερα, αναλύεται το πώς -εντάσσοντας στο HRMS τα νέα συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης- θα μπορέσει η ΓΓΑΔΔΤ να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών και δράσεων οι οποίες θα συντελέσουν στο μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και του οργανωσιακού κεφαλαίου της δημόσιας διοίκησης. Στα κεφάλαια 8Α και 8Β παρουσιάζονται οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για το σύστημα HRMS της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με την στοχοθεσία και την αξιολόγηση. Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με τον επίλογο και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από τις θεματικές που πραγματεύεται η μελέτη.el
dc.description.tableofcontentsΠεριεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Λέξεις-κλειδιά 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 22 Κριτική θεώρηση του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού με βάση την επίδοση. Η ελληνική εμπειρία έως και το ν.4369/2016. 22 1. Η σημασία της αξιολόγησης 22 2. Μέθοδοι αξιολόγησης απόδοσης 24 3. Σφάλματα αξιολογητών 25 4. Η μετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση 28 5. Η σύγχρονη προσέγγιση περί αξιολόγησης 29 6. Η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα 30 7. Η αξιολόγηση στην ελληνική δημόσια διοίκηση 31 8. Το σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016 32 9. Προϋποθέσεις αξιολόγησης (ν.4369/2016) 34 10. Ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης 34 11. Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης (ν.4369/2016) 36 12. Αποτίμηση της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του ν.4369/2016 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 49 Από την αξιολόγηση της επίδοσης στη διοίκηση της απόδοσης 49 1. Από τη μετάβαση της μέτρησης της επίδοσης στη μέτρηση της απόδοσης του Οργανισμού 49 2. Από τη μέτρηση της επίδοσης στην αύξηση της απόδοσης του προσωπικού 54 Α. Η κλασσική προσέγγιση 54 Β. Η προσέγγιση των ανθρώπινων σχέσεων 55 Γ. Η συστημική προσέγγιση 56 Δ. Η προσέγγιση του ανθρώπινου κεφαλαίου 56 3. Η αξιολόγηση της απόδοσης ως σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης 58 4. Η αξιολόγηση της απόδοσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση 60 5. Το παράδειγμα του νέου νόμου 4940/2022 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 71 Οι δεξιότητες/ικανότητες ως πυλώνας συνεχούς βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Ο ν.4940/2022 και το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων. 71 1. Η έννοια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σκληρές και ήπιες δεξιότητες. 71 2. Η σημασία των δεξιοτήτων για το μέλλον της εργασίας στην δημόσια διοίκηση 74 3. Προκλήσεις της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του μέλλοντος 75 4. Ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές για τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού 76 4.1 Πλαίσιο ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου 76 4.2 Πλαίσιο ικανοτήτων του ΟΟΣΑ 78 4.3 Πλαίσιο ικανοτήτων της EPSO (Ευρωπαϊκή Ένωση) 79 5. Δεξιότητες στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας 81 6. Η επιλογή προσωπικού με βάση τις δεξιότητες - Ο ν. 4765/2021 82 7. Το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων στον ν. 4940/2022 84 8. Ο θεσμός του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 90 9. Αντί επιλόγου 91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 92 Εργαλεία ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού 92 1. Η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού ως μία βασική λειτουργία της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 92 2. Εργαλεία ανάπτυξης και ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού 96 2.1 Κατάρτιση-Προώθηση της μάθησης - μαθησιακά μονοπάτια 97 2.1.1 Προώθηση της μάθησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση 97 2.2 Μονοπάτια καριέρας 105 2.2.1 Μονοπάτια καριέρας στην ελληνική δημόσια διοίκηση 106 2.3 Mentoring - Καθοδήγηση 109 2.3.1 Είδη Προγραμμάτων Mentoring 109 2.3.2 Η πρακτική του Mentoring στην ελληνική δημόσια διοίκηση 110 2.4 Coaching 114 2.4.1 Η πρακτική του coaching στην ελληνική δημόσια διοίκηση 115 2.5 Υγεία και ευεξία στο χώρο εργασίας 118 2.5.1 Υγεία και ευεξία στην ελληνική δημόσια διοίκηση 120 2.6 Ανάπτυξη της ηγεσίας 124 2.6.1 Ανάπτυξη της ηγεσίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση 125 2.7 Διαχείριση ταλέντων 126 2.7.1 Η διαχείριση ταλέντων στην ελληνική δημόσια διοίκηση 127 3. Οφέλη εργαλείων ανάπτυξης και ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα 129 4. Χρήση εργαλείων ανάπτυξης από την ΓΓΑΔΔΤ 131 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 133 Κριτική θεώρηση της προσέγγισης της στοχοθεσίας ως συστήματος οργάνωσης της εργασίας και βελτίωσης της λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας. Η περίπτωση των νόμων 3230/2004 και 4369/2016. Η στοχοθεσία στον ν.4940/2022. 133 1. Εισαγωγή 133 2. Γενική περιγραφή του συστήματος ΔμΣ και η εισαγωγή του στην ελληνική δημόσια διοίκηση 134 3. Η εφαρμογή της ΔμΣ στην ελληνική δημόσια διοίκηση: Ο ν. 3230/2004 137 3.1 Γενικά χαρακτηριστικά 137 3.2 Εφαρμογή του συστήματος ΔμΣ: διαμόρφωση, παρακολούθηση υλοποίησης και αξιολόγηση της στοχοθεσίας 140 3.3 Μέτρηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας - Δείκτες Μέτρησης 143 3.4 Στρατηγική Διοίκηση στο πλαίσιο του ν. 3230/2004 145 3.5 Βραβεία Ποιότητας 147 4. Στοχοθεσία Δημοσίων Οργανώσεων – Η μετάβαση από τον ν. 3230/2004 στον ν. 4369/2016 148 4.1 Επανακαθορισμός απαιτήσεων της στρατηγικής διοίκησης στις δημόσιες οργανώσεις – Ο ν. 4369/2016 148 4.2 Εφαρμογή της Στοχοθεσίας: Διαμόρφωση, παρακολούθηση υλοποίησης και αξιολόγηση της στοχοθεσίας σύμφωνα με τους ν. 3230/2004 και 4369/2016 150 5. Κριτική θεώρηση των νόμων 3230/2004 και 4369/2016 154 5.1 Φορείς που εφάρμοσαν στοχοθεσία 156 5.1.1 Μεθοδολογικά σφάλματα κατά την σχεδίαση και κατά την εφαρμογή της Στοχοθεσίας 158 5.1.2 Κυριότεροι λόγοι μη υλοποίησης της Στοχοθεσίας 160 5.1.3 Παρατηρήσεις στη σύνταξη των Εκθέσεων Απολογισμού 161 5.1.4 Αποφάσεις δεικτών μέτρησης αποτελεσμάτων 162 5.1.5 Προβλήματα σχετικά με τη χρήση των δεικτών 163 5.2 Οι ρυθμίσεις του ν.4369/2016 164 5.3 Ηλεκτρονική Εφαρμογή - Ηλεκτρονική Στοχοθεσία - «e-goal setting» 166 6. Ο νέος νόμος 4940/2022 – Αξιολόγηση και Στοχοθεσία στον Δημόσιο Τομέα 168 7. Αντί επιλόγου 169 KΕΦΑΛΑΙΟ 6 171 Διαδικασία διαμόρφωσης στόχων: MBO, KPI΄s, OKR΄s. Η εφαρμογή τους στην ελληνική δημόσια διοίκηση. 171 1. Εισαγωγή 171 2. Διαμόρφωση Στόχων Στη Δημόσια Διοίκηση : Θεωρία στοχοθεσίας 173 2.1 New Public Management, Public Value Management, Performance Management, New Public Governance 173 2.2 Κρίσιμοι παράγοντες διαμόρφωσης στόχων: Θεωρία στοχοθεσίας, ασάφεια καθορισμού στόχων, αδυναμία αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας και ανάπτυξης νοοτροπίας μέτρησης της απόδοσης, Οργανωσιακή Μάθηση στο Δημόσιο Τομέα 178 3. Μέθοδοι (τακτικές) διαμόρφωσης στόχων 181 3.1 Διοίκηση Μέσω Στόχων - ΔΜΣ (Management by Objectives - MBO) 182 3.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης - ΒΔΑ (Key Performance Indicators - KPI΄s) 184 3.3 Στόχοι και Βασικά Αποτελέσματα (Objectives and Key Results - OKR΄s) 189 4. Αξιολόγηση συνθηκών και επιλογή εφαρμογής μεθόδου 191 4.1 Υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική δημόσια διοίκηση 191 5. Βασικοί παράγοντες που προτείνονται για τον καθορισμό της στοχοθεσίας στην κυβέρνηση του μέλλοντος 193 5.1 Βιωσιμότητα της διαχείρισης της απόδοσης σε σχέση με τον καθορισμό στόχων 193 5.2 Ευέλικτοι OKRs (Agile OKRs) 194 5.3 Μια σημαντική αλλαγή από τους ιστορικούς τρόπους εργασίας του δημόσιου τομέα 195 6. Προσαρμογή οργανωσιακής ευελιξίας σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 196 6.1 Διαχείριση με γνώμονα τα αποτελέσματα για κρατικούς φορείς 197 6.2 Συνεργασία με αυτόνομες κυβερνητικές οντότητες 198 6.3 Ανάπτυξη κουλτούρας λειτουργίας σε ομάδες 199 7. Αντί επιλόγου 200 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 202 Η στοχοθεσία στο πλαίσιο ενός συστήματος συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας οργάνωσης 202 1. Στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και δημόσιες οργανώσεις 202 2. Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε μία οργάνωση 203 3. Μέθοδοι βελτίωσης απόδοσης του ανθρωπίνου κεφαλαίου 204 4. Η στοχοθεσία ως μέσο βελτίωσης της απόδοσης του ανθρώπινου κεφαλαίου 206 5. Αντί επιλόγου 212 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 213 Το νέο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης-στοχοθεσίας και η σχέση του με το HRMS: διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 213 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Α 217 Τεχνικές Προδιαγραφές Στοχοθεσίας στο HRMS 217 1. Εισαγωγή 217 2. Γενική περιγραφή 217 3. Ρόλοι Συστήματος 218 3.1 Διαχειριστής του Συστήματος 218 3.2 Διαχειριστής Στοχοθεσίας Οργανισμού 218 3.3 Υπεύθυνος Διαμόρφωσης Στοχοθεσίας 219 3.4 Υπεύθυνος Παρακολούθησης Στοχοθεσίας 219 4. Διεργασίες Συστήματος 220 4.1 Στοχοθεσία 220 4.1.1 Πηγές Στοχοθεσίας 220 4.1.1.1 Ενσωμάτωση περιεχομένου Σχεδίων Δράσης Υπουργείων στη Στοχοθεσία των οργανικών μονάδων 220 4.1.1.2 Υπουργική απόφαση κατανομής στόχων 221 4.1.1.3 Οργανωσιακή απόφαση κατανομής στόχων 222 4.1.2 Βασική Στοχοθεσία 223 4.1.3 Προαιρετική Στοχοθεσία 225 4.1.4 Έγκριση Στοχοθεσίας 225 4.2 Παρακολούθησης Υλοποίησης Στοχοθεσίας 227 4.2.1 Παρακολούθηση Στοχοθεσίας 227 4.2.2 Αναθεώρηση Στοχοθεσίας 227 4.2.3 Αναφορές Στοχοθεσίας 228 4.3 Βελτίωση Συστήματος 228 4.3.1 Αναθεώρηση Συστήματος 229 4.3.2 Επέκταση Συστήματος 229 5.4 Πληροφοριακό σύστημα 231 5.1 Εισαγωγή 231 5.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις 231 5.3 Λειτουργικές Προδιαγραφές 232 6. Βάση Δεδομένων 235 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Β 238 Τεχνικές Προδιαγραφές Αξιολόγησης στο HRMS 238 1. Εισαγωγή 238 2. Προφίλ Χρηστών 238 2.1 Προφίλ & Ρόλοι Συστήματος Αξιολόγησης 238 3. Ροή Ενεργειών 242 3.1 Προφίλ 1: Ενέργειες Υπαλλήλων προς Προϊσταμένους 242 3.2 Προφίλ 2α: Ενέργειες Προϊσταμένων προς Υπαλλήλους 243 3.3 Προφίλ 2β: Ενέργειες Προϊσταμένων Ν προς Προϊσταμένους Ν-1 244 4. Είδη Φορμών 246 4.1 Φόρμα Σφυγμού Ομάδας 246 4.2 Φόρμα Σχεδίου Ανάπτυξης 253 4.3 Φόρμα Στοχοθεσίας 280 4.4 Φόρμα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων 285 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 293 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 297 1. Ελληνική Βιβλιογραφία 297 2. Διεθνής Βιβλιογραφία 299 3. Νόμοι 306 4. Υπουργικές Αποφάσεις / Εγκύκλιοι 307 5. Διαδικτυακές πηγές και λοιπά κείμενα 308el
dc.format.extent308el
dc.language.isogrel
dc.publisherΕΚΔΔΑel
dc.subjectΑνθρώπινο δυναμικόel
dc.subject.otherΔημόσια Διοίκησηel
dc.titleΜελέτη προσέγγισης του στρατηγικού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα με γνώμονα την εισαγωγή της έννοιας του πλαισίου ικανοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησηςel
dc.typeΜελέτηel
dc.rights.holderΕΚΔΔΑel
dc.subject.keywordsΑξιολόγησηel
dc.subject.keywordsΣφάλματα αξιολογητώνel
dc.subject.keywordsΑξιολόγηση στο δημόσιο τομέαel
dc.subject.keywordsΣύστημα αξιολόγησηςel
dc.subject.keywordsΝ.4369/2016el
dc.subject.keywordsΣτοχοθεσίαel
dc.subject.keywordsΕνδυνάμωσηel
dc.subject.keywordsΑνθρώπινο κεφάλαιοel
dc.subject.keywordsΔεξιότητεςel
dc.subject.keywordsN. 4940/2022el
dc.subject.keywordsΕνιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτωνel
dc.subject.lifeventΔικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκησηel
dc.contributor.reviewerΣτράνης, Δημήτριος-
Εμφανίζεται στις συλλογές:Mελέτες

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
μελέτη αξιολόγησης-στοχοθεσίας.pdf4.56 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα