Εκθέσεις Αρχική σελίδα συλλογής

Logo

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει:

Συμπεράσματα και προτάσεις των καινοτόμων εργαστηρίων που αποτυπώνονται σε εκθέσεις πολιτικής και επιχειρησιακά σχέδια δράσης.

Εκθέσεις και πορίσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των δράσεων ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φορέων του Δημοσίου, καθώς και εκθέσεις που εκπονούν , στα πλαίσια της εκπαίδευσης – επιμόρφωσή τους, οι εκπαιδευόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιαίτερα οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών καθώς και τη λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προΐστανται.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι επιστημονικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ (ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ και ΙΤΕΚ) διοργανώνουν συνέδρια- εκδηλώσεις με αντικείμενο επίκαιρα θέματα που απασχολούν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Τα πρακτικά και γενικότερα το υλικό που σχετίζεται με τις επιμορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ, αποτελεί αντικείμενο της συλλογής αυτής.

Πλοήγηση